Aanvraag kap / rooivergunning .
 

Voorwaarden

Bij de aanvraag voor een rooivergunning zult u aan een paar voorwaarden dienen te voldoen. E.e.a. is afhankelijk van de betreffende Gemeente.
Wanneer u van plan bent een boom of bomen te verwijderen uit uw tuin, dan heeft u een kapvergunning nodig. Over het algemeen is het aanvragen van een kapvergunning verplicht. Het is verstandig om bij de gemeente na te vragen of u een vergunning nodig heeft. Zoals eerder opgemerkt kunnen criteria per Gemeente verschillen. Wanneer u namelijk kapt zonder een vergunning, bent u strafbaar. Ik zal een aantal voorwaarden aanhalen. Daarnaast staan er een aantal links naar Gemeenten welke concepten online hebben staan.


Wanneer ben ik verplicht op een vergunning aan te vragen
?

U bent verplicht en kapvergunning aan te vragen bij de gemeente voor het kappen van bomen als, op een hoogte van 1.30 meter de stamdiameter van de boom groter dan 30 cm is (op privéterrein); op een hoogte van 1.30 meter de stamdiameter van de boom groter dan 20 cm is (op openbaar terrein); er -ongeacht de stamdiameter- meer dan 50 m2 houtopstand moet worden gerooid; er -ongeacht de stamdiameter- een laanbeplanting of houtwal moet worden gerooid. E.e.a. is uiteraard afhankelijk van de Gemeente waarin de vergunning aangevraagd wordt. Dit kan per Gemeente afwijken.

Op welke manier kan ik een vergunning verkrijgen?

De eigenaar van een boom of bomen moet de kapvergunning schriftelijk aanvragen. Dit kunt u doen met een speciaal formulier, waarvan u hier een voorbeeld kunt downloaden Het aanvraagformulier stuurt u naar de betreffende Gemeente. In het voorbeeldformulier betreft het de Gemeente Nijmegen.(C) Als u vanwege bouwplannen moet rooien en de te rooien bomen staan in de bouwvergunning vermeld, dan moet u hier toch nog apart een rooivergunning voor aanvragen.

Procedure

U krijgt binnen 6 weken na uw melding schriftelijk bericht dat u kunt volstaan met een melding óf dat u een rooivergunning moet aanvragen. Bij de boven vermelde voorwaarden staat vermeld wanneer u in ieder geval een rooivergunning moet aanvragen. Uw aanvraag voor een vergunning wordt onder andere getoetst aan de Algemene Plaatselijke Verordening. U krijgt schriftelijk bericht van het besluit. Dit besluit wordt gepubliceerd in een lokaal weekblad. Uw vergunning ligt 6 weken na verzenddatum ter inzage in het gemeentelijk informatiecentrum Open Huis in de Stadswinkel. Belanghebbenden kunnen binnen deze termijn bezwaar maken. Dit bezwaarschrift moet ingediend worden bij het college van burgemeester en wethouders van de betreffende Gemeente.

Herplantplicht

In het kader van de rooivergunning kan een herplantplicht worden opgelegd. In het geval dat herplant niet mogelijk is, kan om een financiële compensatie worden gevraagd.

Wat doe ik als de takken van mijn buurman's boom over mijn tuin hangen?

U heeft het recht overhangende takken te snoeien en doorschietende wortels te kappen van een boom van uw buren. Dit recht om overhangende takken te snoeien heeft u niet zomaar. Eerst moet u een schriftelijk verzoek aan uw buren hebben gedaan om dit te mogen doen. Uw buren moeten een redelijke termijn, bijvoorbeeld van vier weken, krijgen om op dit verzoek te reageren. Reageren uw buren niet, dan mag u zelf snoeien en de verwijderde wortels en takken houden. De boom of struik mag door de snoeiwerkzaamheden niet onherstelbaar beschadigd worden. Dan is er immers sprake van kappen of vellen en daarvoor heeft u een kapvergunning nodig. Volgens het Burgerlijk Wetboek hoeft u voor het kappen van wortels niet vooraf uw buren aan te schrijven, maar het is natuurlijk wel zorgvuldiger om dit te doen. Ook hier geldt weer dat u het voortbestaan van de boom niet in gevaar mag brengen. U mag geen bomen of struiken snoeien die deel uit maken van het openbaar groen. In dit geval moet u de gemeente vragen de boom of struiken te snoeien.

Wat zijn de sancties als ik een boom of bomen verwijder zonder een kapvergunning?

Wanneer u, als vergunningverplichtige, een boom kapt zonder vergunning, handelt u in strijd met de bomenverordening die door de meeste Gemeenten worden gehanteerd, en bent u strafbaar. Illegaal kappen valt onder een economisch delict en kan zwaar worden aangerekend. Hier kan een geldboete op staan van méér dan 200,- euro.

Uitzonderingen op het aanvragen van een rooivergunning.

  • populieren en wilgen als beplantingen langs de weg of een pad en éénrijige beplantingen langs landbouwgronden, tenzij deze zijn geknot;
  • fruitbomen en windschermen om boomgaarden;
  • coniferen (schub- en naaldconiferen);
  • kweekgoed (dit geldt voor professionele kwekers);
  • één of meer bomen, geregistreerd bij het Bosschap en kleiner van oppervlakte dan 10 are, in geval van rijbeplanting minder dan twintig bomen;
  • bomen met een stamdiameter van minder dan 20 centimeter op een hoogte van 1.30 meter boven het maaiveld;
  • het verwijderen van één of meer bomen met het doel het voortbestaan van overblijvende bomen te bevorderen;
  • kappen van bomen op last van de Plantenziektewet of na aanschrijving van burgemeester en wethouders. Dit laatste is het geval wanneer de gemeente op een terrein bomen ontdekt met een besmettelijke ziekte, bijvoorbeeld de iepziekte. De gemeente kan de eigenaar van de grond dan verplichten de zieke boom of bomen te kappen en te vernietigen.

Houdt u er rekening mee, dat bovenstaande enkel een voorbeeld betreft. Het is altijd verstandig om tevoren advies van de betreffende gemeente in te winnen.

(Bron: Gemeente Nijmegen)